Нема слика
Позив за учешће на наградном конкурсу за ученике ОШ

Почетак манифестације IX Пекарски дани 2014.год., обележен  је позивом за учешће на наградном конкурсу  за ученике основних школа на територији Р Србије за најбоље литерарне и ликовне радове у две категорије: за ученике од I до IV разреда за ученике од V до VIII разреда

 

За три првопласирана рада, у обе категорије, за литерарне и ликовне радове посебно, ученике чекају вредне награде.

 

Текст конкурса за ученике од I до IV разреда можете преузети овде

Текст конкурса за ученике од V до VIII разреда можете преузети овде

 
Јавна набавка израда потпорног зида на кп бр.1761/2 КО Але
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА *ШУМАТОВАЦ*
БРОЈ 2777
01.08.2014.ГОДИНЕ
АЛЕКСИНАЦ


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (*Службени гласник РС*, бр.124/2012) Пољопривредна школа *Шуматовац* у Алексинцу објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац: Пољопривредна школа *Шуматовац* Алексинац
Адреса: ул. др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац
Интернет страница наручиоца: www.pssumatovac.edu.rs
Врста наручиоца: корисник буџетских средстава-установа
Врста поступка јавне набавке:поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: набавка радова
Опис предмета набавке: израда потпорног зида на кп бр.1761/2 КО Алексинац варош
Процењена вредност јавне набавке: 1.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­500.000,00 рсд
Назив из општег речника набавки: Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову, Потпорни зидови
Ознака из општег речника набавки: 45262000, 45262620
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Елементи критеријума за доделу уговора су: понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације: преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки, као и у Пољопривредној школи *Шуматовац* у Алексинцу, канцеларија бр.7, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова. Увид у Пројекат потпорног зида сви заинтересовани понуђачи могу обавити сваког радног дана у канцеларији директора школе у времену од 08.00 до 12.00 часова за сво време док траје рок за подношење понуда.

Начин подношења понуде и рок: понуђачи подносе понуду поштом на адресу: Пољопривредна школа *Шуматовац*, улица др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац, или  предају лично на исту адресу у секретаријату школе, канцеларија бр.7.

Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе до 11.08.2014. године до 10.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.08.2014. године  у 10.30 часова, у просторијама Пољопривредне школе *Шуматовац*, ул. др Тихомира Ђорђевића бб, у канцеларији бр. 8.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за спровођење поступка јавне набавке Наручиоца поднети овлашћење (пуномоћје) за учешће у поступку отварања понуда

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда

Лице за контакт: Славољуб Величковић, директор школе, бр.телефона: 018/800-792, 800-793, е-mail: polskol@medianis.net

 

 

Директор,
Славољуб Величковић
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

 
Јавна набавка видео надзора-позив за подношење понуда

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА *ШУМАТОВАЦ*

БРОЈ 2710

30.07.2014.ГОДИНЕ

АЛЕКСИНАЦ

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (*Службени гласник РС*, бр.124/2012) Пољопривредна школа *Шуматовац* у Алексинцу објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Наручилац: Пољопривредна школа *Шуматовац* Алексинац

Адреса: ул. др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац

Интернет страница наручиоца: www.pssumatovac.edu.rs

Врста наручиоца: корисник буџетских средстава-установа

Врста поступка јавне набавке:поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: куповина добра

Опис предмета набавке: набавка опреме видео надзора са монтажом исте на пластенику

Процењена вредност јавне набавке: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­416.666,00 рсд

Назив из општег речника набавки: систем за видео надзор, видео опрема

Ознака из општег речника набавки: 32323500, 32323300

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора су: понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације: преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки, као и у Пољопривредној школи *Шуматовац* у Алексинцу, канцеларија бр.7, сваког радног дана од 09:00 до 11:00 часова.

Начин подношења понуде и рок: понуђачи подносе понуду поштом на адресу: Пољопривредна школа *Шуматовац*, улица др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац, или  предају лично на исту адресу у секретаријату школе, канцеларија бр.7.

Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе до 08.08.2014. године до 10.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 08.08.2014. године  у 10.30 часова, у просторијама Пољопривредне школе *Шуматовац*, ул. др Тихомира Ђорђевића бб, у канцеларији бр. 8.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за спровођење поступка јавне набавке Наручиоца поднети овлашћење (пуномоћје) за учешће у поступку отварања понуда

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда

Лице за контакт: Славољуб Величковић, директор школе, бр.телефона: 018/800-792, 800-793, е-mail: polskol@medianis.net

                                                                                                                      Директор Славољуб Величковић

 Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Резултати 1 - 4 of 47