Нема слика
Огледни час енглеског језика
Огледни час енглеског језика одржан је 24. септембра 2014. године у нашој школи у просторији мини пекаре са одељењем другог разреда, трећег степена, образовног профила: пекар и месар. Предавач била је  Валентина Милошевић, наставник енглеског језика, а асистент Весна Живадиновић, наставник прехрамбене групе предмета. Циљ часа био је спојити страни језик са практичном наставом ученика, па је цео час вођен на енглеском језику, а ученици су правили енглеске мафине. Часу је присуствовао и већи број заинтересованих наставника који су овај огледни час оценили као веома успешан и дали препоруку да се час поново одржи, али као угледни.                                 
 
Позив за учешће на наградном конкурсу за ученике ОШ

Почетак манифестације IX Пекарски дани 2014.год., обележен  је позивом за учешће на наградном конкурсу  за ученике основних школа на територији Р Србије за најбоље литерарне и ликовне радове у две категорије: за ученике од I до IV разреда за ученике од V до VIII разреда

 

За три првопласирана рада, у обе категорије, за литерарне и ликовне радове посебно, ученике чекају вредне награде.

 

Текст конкурса за ученике од I до IV разреда можете преузети овде

Текст конкурса за ученике од V до VIII разреда можете преузети овде

 
Јавна набавка израда потпорног зида на кп бр.1761/2 КО Але
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА *ШУМАТОВАЦ*
БРОЈ 2777
01.08.2014.ГОДИНЕ
АЛЕКСИНАЦ


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (*Службени гласник РС*, бр.124/2012) Пољопривредна школа *Шуматовац* у Алексинцу објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац: Пољопривредна школа *Шуматовац* Алексинац
Адреса: ул. др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац
Интернет страница наручиоца: www.pssumatovac.edu.rs
Врста наручиоца: корисник буџетских средстава-установа
Врста поступка јавне набавке:поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: набавка радова
Опис предмета набавке: израда потпорног зида на кп бр.1761/2 КО Алексинац варош
Процењена вредност јавне набавке: 1.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­500.000,00 рсд
Назив из општег речника набавки: Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову, Потпорни зидови
Ознака из општег речника набавки: 45262000, 45262620
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Елементи критеријума за доделу уговора су: понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације: преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки, као и у Пољопривредној школи *Шуматовац* у Алексинцу, канцеларија бр.7, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова. Увид у Пројекат потпорног зида сви заинтересовани понуђачи могу обавити сваког радног дана у канцеларији директора школе у времену од 08.00 до 12.00 часова за сво време док траје рок за подношење понуда.

Начин подношења понуде и рок: понуђачи подносе понуду поштом на адресу: Пољопривредна школа *Шуматовац*, улица др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац, или  предају лично на исту адресу у секретаријату школе, канцеларија бр.7.

Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе до 11.08.2014. године до 10.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.08.2014. године  у 10.30 часова, у просторијама Пољопривредне школе *Шуматовац*, ул. др Тихомира Ђорђевића бб, у канцеларији бр. 8.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за спровођење поступка јавне набавке Наручиоца поднети овлашћење (пуномоћје) за учешће у поступку отварања понуда

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда

Лице за контакт: Славољуб Величковић, директор школе, бр.телефона: 018/800-792, 800-793, е-mail: polskol@medianis.net

 

 

Директор,
Славољуб Величковић
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Резултати 1 - 4 of 48