Нема слика
Допуна позива за јавну набавку
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА *ШУМАТОВАЦ*
БРОЈ 2521
15.07.2016.ГОДИНЕ
АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДМЕТ: Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда

У конкурсној документацији за јавну набавку услуге поправке моторног возила са уградњом оригиналних делова бр.2508 од 12.07.2016.године(позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на порталу јавних набавки и интернет страници Пољопривредне школе *Шуматовац* у Алексинцу дана 13.07.2016.године),  извршене се измене у складу са Изменама и допунама конкурсне документације бр.2520 од 15.07.2016. године.

Како  Наручилац врши измену конкурсне документације осам дана пре истека рока за подношење понуда, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, дужан је да продужи рок за подношење понуда који је одређен за 22.07.2016.године у 12.00 часова.

Из напред наведеног обавештавамо да се рок за подношење понуда продужава и да ће се  понуда сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.07.2016.године до 11.30 часова, на адресу наручиоца: Пољопривредна школа *Шуматовац*, др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац. Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за поношење понуда 25.07.2016.године са почетком у 12.00 часова, у Пољопривредној школи *Шуматовац*, др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац.

Конкурсну докуменнтацију можете преузети ОВДЕ   

 
Јавна набавка услуге поправке моторног возила

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА *ШУМАТОВАЦ*
БРОЈ 2507
12.07.2016.ГОДИНЕ
АЛЕКСИНАЦ

На основу члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (*Службени гласник РС*, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Пољопривредна школа *Шуматовац* у Алексинцу дана 12.07.2016.године објављује

            ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Пољопривредна школа *Шуматовац* Алексинац
Адреса наручиоца: ул. др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац
Интернет страница наручиоца: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.
Врста наручиоца: корисник буџетских средстава-установа
Врста поступка јавне набавке:поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: набавка услуге
Опис предмета набавке: набавка услуге поправке моторног возила са уградњом оригиналних делова
Процењена вредност јавне набавке: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­827.821,67 динара без ПДВ-а, односно 993.386,00 динара са ПДВ-ом
Назив из општег речника набавки: услуге поправке аутомобила
Ознака из општег речника набавки: 50112100-4
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Елементи критеријума за доделу уговора су: понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације: преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки, као и у Пољопривредној школи *Шуматовац* у Алексинцу, канцеларија секретаријата број 7, сваког радног дана од 11:00 до 13:00 часова.
Начин подношења понуде и рок: понуђачи подносе понуду поштом на адресу: Пољопривредна школа *Шуматовац*, улица др Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац, или  предају лично на исту адресу у секретаријату школе.
Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе до 22.07.2016.године до 11.30 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 22.07.2016. године  у 12.00 часова, у просторијама Пољопривредне школе *Шуматовац*, ул. Др Тихомира Ђорђевића бб, у канцеларији бр. 8.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за спровођење поступка јавне набавке Наручиоца поднети овлашћење (пуномоћје) за учешће у поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Рок за закључење уговора: 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Лице за контакт: Милена Стевановић, председник Комисије за јавну набавку, бр.телефона: 064/1582400, е-mail: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.  
    
Конкурсну докуменнтацију можете преузети овде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Директор, Јасмина Тончић
 
Представници наше школе у Луксембургу
 У периоду од 22. до 25. маја 2016.год., град Ротердам и организација ЕУРОПЕА Холандија, били су домаћини Међународног скупа и Конгреса под називом „Храна и град“. Представници организације Еуропеа Србија, испред Удружења средњих стручних школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране, биле су Пољопривредне школе из Пожаревца, Ваљева, Свилајнца, Шапца као и представници наше школе.
Еuropea-International је међународна организација пољопривредних школа, која пружа много могућности за успостављање међународних контаката и умрежавање школа, као и апликација за различите пројекте, студијска путовања, размену ученика и разна такмичења. Више о овоме на www.europea.org Према програму Конгреса представници наше пколе су посетили две иновативне компаније у Ротердаму. Прва је била компанија специјализована за производњу садница јединствених биљака, од којих свака има свој специфичан утицај на чула укуса и мириса. Колекција је представљена као Ароматична архитектура. Друга компанија је водећи Иновативни центар Холандије када су у питању примењене технологије у хортикултури, тзв. расадник за сутра.
Ротердам је други град по величини, најважнији саобраћајни чвор државе и највећа лука у Европи, а трећа у свету. Град модерне, експерименталне архитектуре, са великим бројем мостова, солитера и тунела. Посебне туристичке атракције су бели висећи мост – Еразмов мост и торањ Еуромаст, који достиже висину од 185 метара, где је одржано затварање конференције.
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Резултати 1 - 4 of 116